Gezocht : robots!

Op het West2Work-arbeidsmarktcongres ‘Technologie creëert kansen voor elk talent’, georganiseerd door de POM West-Vlaanderen in samenwerking met de sociale partners, kon je kennismaken met diverse inclusieve robottechnologieën. Die technologieën laten toe dat bepaalde werknemers langer aan de slag kunnen blijven, dat tijdelijk uitgevallen werknemers op maat kunnen heringeschakeld worden en dat personen met beperkingen of kwetsbare werkzoekenden sneller en beter in het arbeidsproces kunnen geïntegreerd worden. Verschillende maatwerkbedrijven toonden op de congresworkshops aan dat bijvoorbeeld cognitieve, fysieke en taaldrempels kunnen gereduceerd of weggewerkt worden door gebruik te maken van artificiële intelligentie, camera-technologie, cobots, exoskeletons, robothandschoenen, 3 D-hulpapparatuur, spraak- en beeldtechnologieën, collaboratieve IT, etc….


Die technologische mogelijkheden moeten we volop omarmen om de kwalitatieve en kwantitatieve tekorten op de arbeidsmarkt aan te pakken. Ondanks de reeds lang voorspelde krapte op de arbeidsmarkt faalt het beleid vandaag nog altijd om het arbeidsaanbod te verruimen. Men blijft zich nog vooral focussen op de zichtbare arbeidsreserve. Dat werd weer eens bewezen naar aanleiding van een koninklijke missie naar gidsland Denemarken. Ministers en sociale partners spraken toen vooral over de rol van het sanctioneringsbeleid ten aanzien van werkzoekenden. Maar rond de vraag ‘hoe de grote groep van inactieven sensibiliseren en motiveren om de stap naar de arbeidsmarkt te zetten’ was het opmerkelijk stil. Het zal dus helaas nog enige tijd duren vooraleer we het arbeidsaanbod structureel zien toenemen.


En dus moeten we meer robots en nieuwe technologieën gaan inzetten om de kloof tussen vraag en aanbod te dichten! Waar we vroeger (onterecht) vreesden dat de robots onze jobs gingen afpakken, gaan we nu blij mogen zijn dat ze een deel van onze jobs gaan overnemen. Maar laat ons dat slim doen. Waarom de technologische opportuniteiten niet voluit benutten om én de krapte op de arbeidsmarkt te bestrijden én de arbeid te humaniseren? Laat ons de robots inzetten voor de zware, saaie en repetitieve taken … Laat ons de technologie gebruiken om moeilijke taken te vereenvoudigen … Laat ons applicaties gebaseerd op AI en IoT installeren om zorg of veiligheid rond de klok te verzekeren … Laat ons met de hulp van technologie de jobs redesignen zodat mensen met veel goesting langer kunnen werken … Laat ons leren en ontwikkelen naar een hoger en breder niveau tillen door het inschakelen van immersieve technologie in een breed beleid van levenslang leren… Laat ons drempels die integratie verhinderen, vernietigen door een offensief gebruik van innovatieve robottoepassingen die echt ‘closing the gap’ realiseren … De mogelijkheden zijn legio …


Ga dus maar snel op zoek naar de juiste robot en technologie en verlicht zo je queeste naar personeel!