De BBB blogs

Het thema van Beter Bestuurlijk Beleid laat me blijkbaar niet los … In deze column ga ik dieper in op het toenemend gebruik van ‘soft law’ instrumenten door de overheid (administratieve voorschriften, omzendbrieven, praktijkregels, bestekken, aanbevelingen, gedragscodes, etc …). Welke plaats verdienen deze instrumenten in overheidsregulering en worden ze steeds goed ingezet? Lees mijn column ‘Soft, too soft …

Door de opeenvolgende staatshervormingen heeft de Vlaamse overheid ook handhavingsbevoegdheden. In diverse beleidsdomeinen is er daarom een ‘entiteit inspectie’ opgericht. Is er (nood aan) een transparant kader voor deze inspectiediensten?

In deze (voorlopig?) laatste BBB blog bekritiseer ik de theorie van het New Public Management dat m.i. aan de grondslag ligt van heel wat deficiënties in het overheidsoptreden. Ik beschreef een aantal deficiënties in mijn vorige blogs. In plaats van New Public Management stel ik voor om te handelen vanuit een visie van Public Holistic Management waar we de mens in zijn ‘heel-heid’ centraal stellen. 

Geen Beter Bestuurlijk Beleid zonder Beter Politiek Beleid! Ik heb het in deze blog niet over politieke keuzes en beslissingen, wel over de processen die de politieke besluitvorming schragen en over politieke componenten die m.i. ontbreken in ons systeem.

Het thema van de ‘aanwerving van leidend ambtenaren’ lijkt wel een olifant in de kamer. Het is een thema dat zelden wordt besproken .. Toch verdient dit thema enige uitdieping … Lees het in mijn column ‘Op en too aan de top …?

Zoals een recent rapport van het Rekenhof aantoont, doet de Vlaamse administratie een toenemend beroep op consultants, zelfs voor kerntaken van de overheid. Maar niet alleen consultants ‘moeien’ zich met de wijze van organisatie binnen die overheid, ook de kabinetten spelen een belangrijke rol. Vaststellingen die toch vragen oproepen. Lees mijn vierde BBB blog ‘Uitzendingen door derden’  

In deze derde blog ga ik dieper in op de regulitis-ziekte waaraan de overheid lijdt. Die ziekte impacteert het onderwijs, de zorgverlening, het vrijwilligerswerk, de arbeidsbemiddeling, … en ga zomaar door. Waarom heerst de regelneverij en zijn er alternatieven?  

In deze blog ga ik in op de afgenomen rol van het middenveld, wat deels te maken heeft met de stiefmoederlijke behandeling van de voormalige kroonjuwelen van de Vlaamse overheid (VRT, De Lijn, Kind & Gezin, VDAB) waarover ik het in mijn vorige blog had. Het middenveld  vervult nochtans een belangrijke brugfunctie in een democratisch bestel.

http://www.freepik.com - Designed by vectorpocket / Freepik

Iets meer dan 15 jaar geleden ging de ‘operatie Beter Bestuurlijk Beleid’ bij de Vlaamse overheid van start. Met Beter Bestuurlijk Beleid (BBB) wou de Vlaamse regering o.m.  een meer klantgerichte aanpak, minder centralisme, meer homogene beleidsdomeinen, de beleidsuitvoering bij verzelfstandigde agentschappen, mandaatsystemen voor leidend ambtenaren, het afschaffen van kabinetten en het werken met beheersovereenkomsten realiseren. Hoe ver staat het met deze doelstellingen? Hoe ziet BBB er vandaag uit? In mijn eerste column heb ik het over ‘de verdwenen kroonjuwelen’ van de Vlaamse overheid …